Muusikakooli õppetöö toimub kolmes etapis:

1. Ettevalmistusklass lapsed lasteaia viimasest rühmast kuni üldhariduskooli teise klassini. Ettevalmistusklassis käiakse vastavalt vajadusele 1-2 aastat, mille jooksul saab laps esmased teadmised kooli sisseastumiseks. Klass lõpetatakse katsetega, mille edukad sooritajad võetakse vastu esimesse klassi. Vanuseliselt on ettevalmistusklassis kõige nooremad lapsed, kes käivad veel lasteaia viimases rühmas.

2. Noorem aste– muusikakooli 1. – 4. klass.

3. Vanem aste– muusikakooli 5. – 7. klass.

Õppeaeg nooremas ja vanemas astmes kokku võib maksimaalselt kesta kuni 9 aastat. Seda vastavalt õppuri vajadustele ning arengulistele ning individuaalsetele iseärasustele.

Lisaks:

Lisa-aastad– muusikat edasi õppida soovijad saavad muusika õpinguid jätkata meie koolis veel kahel lisa-aastal näiteks erialapilli täiendamiseks või selleks, et hiljem muusikat edasi õppida.

Väikelaste muusikaklass– väikelaste muusikaklassi on mõeldud 5-6 aastastele lastele, kes soovivad muusikaga esimest tutvust teha. Õpe toimub väikeses grupis, kus on 3-5 last ja tund toimub 1-2 korda nädalas. Muusikaga tutvutakse läbi väikekandle, lauldakse ja mängitakse muusikalisi mänge. Väikelaste muusikaklassi saame käivitada, kui on vähemalt 3 huvilist last.

Täiskasvanuõpe– tervitame soojalt, kui meie juurde soovib pilli õppima tulla ka täiskasvanu. Täiskasvanud õppijad võtame vastu vabaõppe osakonda. Tundide maht on iga õppijaga kokkuleppeline.

Õppekava

Õppekava järgi saab meie koolis õppida kolmel erineval raskusastmel:

1. Süvaõppe osakond– siin õppides saab õpilane 2 pillitundi (esimesel õppeaastal 1,5 t.) ja solfedžotundi nädalas. Kui kooli finantsvõimekus võimaldab, on vastavalt õpilase soovile ning edasijõudmisele erialas võimalik alates kolmandast klassist õppida ka lisapilli. Siinjuures peame oluliseks kõikide õpilaste osalemist erinevates koosmängu vormides (duetid, triod, ansamblid). Alates neljandast klassist lisandub muusikalugu.

Süvaõppesse suuname väga heade eeldustega ning suure töövõimega õpilasi õppenõukogu ettepanekul ning lapsevanema avalduse alusel alates teisest klassist.

2. Põhiõppe osakond– siin õppides saab õpilane 1,5 pillitundi ja 1,5 solfedžotundi nädalas. Kui kooli finantsvõimekus võimaldab, on vastavalt õpilase soovile ning edasijõudmisele erialas võimalik alates kolmandast klassist õppida ka lisapilli. Siinjuures peame oluliseks kõikide õpilaste osalemist erinevates koosmängu vormides (duetid, triod, ansamblid). Alates neljandast klassist lisandub muusikalugu.

3. Vabaõppe osakond siin õppides saab õpilane ühe pillitunni nädalas, millele lisandub pillimängu oskuse edenedes üks tund ansamblimängu nädalas. Kohustuslikud üldained selles õppekavas puuduvad, kuid soovi korral võib nendes tundides osaleda.

P.S Tundide arvestus toimub akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund = 45 minutit).